<< Vissza 'Az Egyesületről' szekció tartalmához

Az információs társadalom távközlési infrastruktúrája érdekében:
Magyar Nemzeti Host

 

 Névjegy

Sokak számára szokatlan még a Magyar Nemzeti Host Egyesület neve, de hamarosan szélesebb körben is megismerik az érdekeltek, hiszen az Egyesület

 • Vállalja a távközlés szakmai érdekeinek képviseletét, elősegíti a technikai újdonságok magyarországi megvalósítását és elterjesztését,
 • Szervező munkával, ismeretátadással segíti az információs társadalom távközlési infrastruktúrájának megteremtését. Lehetőséget teremt arra, hogy tagjai, a szakma élen járó vállalkozásai bemutassák a modern technika vívmányait. A www.host.hu honlapon folyamatosan felhívja a távközlés adatátviteli infrastruktúráját igénylő vállalatok, intézmények, tudományos projektek figyelmét a szakmai újdonságokra,
 • Információkkal segíti mindazok a kezdeményezéseit, akik részt kívánnak venni az Európai Unió Kutatási Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramjában, s ehhez informatikai és távközlési eszközöket szeretnének alkalmazni . Konferenciákon, továbbképző tanfolyamokon és más fórumokon tájékoztatja az érdeklődőket a program lehetőségeiről.

 Választék az élvonalból

A Magyar Nemzeti Host szakértői felmérték a világ, a földrész és Magyarország távközlési tendenciáit. Megállapították, hogy vállalataink, laboratóriumaink ismerik, alkalmazzák az élenjáró szélessávú technológiák fontos elemeit. A tájékoztatás megszervezésén, az érdekeltség összhangján is múlik, mennyire sikerül felkelteni a figyelmet az adatátvitel új lehetőségei iránt, hogyan segíti mindez a távközlési technológia fejlesztését, miként találkozik az informatikai és távközlési szolgáltatók kínálata a hazai társadalom növekvő igényeivel. Az Egyesület arra is lehetőséget teremt, hogy a cégek és intézmények bemutassák élenjáró termékeiket, szolgáltatásaikat, s a leendő felhasználók projektjeik kialakítása előtt versenysemleges fórumon ismerjék meg a távközlés eszközeinek, technológiáinak korszerű választékát. A kialakítandó nagysebességű adatátviteli demo laboratórium újabb és újabb lehetőségeit a www.host.hu honlapon ismerhetik meg az érdeklődők.

 Nemzetközi K + F programok

Az Európai Unió, az OECD és még számos nemzetközi szervezet célul tűzte ki, hogy elősegíti az információs társadalom kibontakozását, új lehetőségeket teremtve ezzel a munkára és a továbbképzésre, a településeken, sőt határokon átívelő kapcsolatok építésére, a termékek szélesebb körű értékesítésére, a nagyobb választékból való vásárlásra, más országok tudományos-, technikai és művészeti vívmányainak megismerésére, az állampolgári jogok gyakorlására, s az életminőséget befolyásoló egyéb tevékenységekre.

Az Európai Unió 1984-től szervez olyan kutatási és technológiafejlesztési keretprogramokat, amelyekben tudatosan törekedik a nemzetközi együttműködés erősítésére a kulcsfontosságú területeken. Folyamatosan nő az erre fordított összeg is. Az EU 1998. és 2002. között már 14,96 milliárd Eurót költ az életminőség javítására, az élővilág erőforrásaival való gazdálkodásra, a felhasználóbarát információs társadalom kialakítására, a versenyképes és fenntartható növekedés feltételeinek megteremtésére, az energia, a környezet és a fenntartható fejlődés kölcsönhatásainak javítására, s egyéb témájú kutatásokra.

Érdemes tudni, hogy a programok korántsem fejeződnek be a kutatás végeztével, hanem technológiafejlesztéssel, a kidolgozott technológiák alkalmazásával, elterjesztésével és népszerűsítésével folytatódnak. A résztvevő országok meghatározott összegekkel finanszírozzák a programokat, s vállalataik, intézményeik más országokban lévő partnereikkel együtt pályáznak a közös céloknak megfelelő, közösen finanszírozott témákban. Magyarország 1999-ben kapott először lehetőséget - a közel teljes körű tagsággal - járó társulásra. Ha jó témákban, körültekintően pályáznak hazai intézményeink, akkor lényegesen több anyagi forrást tudnak bevonni saját kutatási, technológiafejlesztési és alkalmazásfejlesztési projektjeikhez, mintha csak saját illetve a hagyományos hazai forrásokra alapoznának.

 Előtérben az információs társadalom

A felhasználóbarát információs társadalom kiemelt témaköreire 1999-től kezdődően négy év alatt 3600 millió Eurót szán az Európai Unió. Néhány lehetőség ezek közül:

 • az információfeldolgozás, a távközlés, a hálózatok irányítása és az ehhez szükséges technológiák
 • az információs és távközlési rendszereket felhasználóbaráttá tevő nyelvi technológiák,
 • az információ és a hálózat biztonsága,
 • a rugalmas, mobil és távmunka módszerei és eszközei, szimulációs és virtuális valóságon alapuló munkamódszerek,
 • korszerű, intelligens rendszerek a közlekedés, szállítás és idegenforgalom területén, amelyek lehetővé teszik az irányítást és a hozzá kapcsolódó távszolgáltatást,
 • az egészségügyi számítógépesített klinikai rendszerek, biztonságos nagy kapacitású egészségügyi hálózatok, távgyógyítás,
 • a kulturális és tudományos örökség digitális megőrzése a könyvtárak, gyűjtemények, múzeumok hálózatba kapcsolásával,

A felsoroltakon kívül még számos téma szerepel az EU 5. Keretprogramjának pályázati lehetőségei között. Ezek széles körű bemutatását vállalta a Magyar Nemzeti Host. Tájékoztató előadásokon, konferenciákon és, tanfolyamokon teremt lehetőséget a pályázók felkészítésére.

 A Hostok nemzetközi hálózata

Az Európai Közösség már 1994 - 98 között, a 4. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogram időszakában felismerte, hogy nagy sebességű, szélessávú adatkapcsolat szükséges a program megvalósításához. A megfizethető eszközök, alkalmazások elterjesztése érdekében kialakította a Host-ok nemzeti hálózatát. Ennek a célnak megfelelően kialakított nemzeti Hostok koordinálták a kísérleti kutatási hálózatok fejlesztését. A célokat, a támogatási igényeket és az elvégzett munkát évenként értékelték a Hostok nemzetközi szervezetében. Közreműködésükkel négy év alatt nagy sebességű, jól terhelhető, mindenki által elérhető infrastruktúra alakult ki az EU országaiban és az országok között.

A Magyar Nemzeti Host az OMFB javaslatára és a KHVM támogatásával, 1998. októberében egyesületként alakult meg. Működési feltételeinek megteremtésétől kezdve, 1999. áprilisától minimális adminisztrációval, választott vezetőséggel, aktív intézményi képviselőkkel tevékenykedik. Tagja a nemzeti hostok nemzetközi hálózatának. Főtitkára részt vesz az IST (információs társadalom technológiái) program menedzsment bizottságának munkájában.

Célok és teendők

Az egyesület célja:

 • Elősegíteni a fejlett informatikai és kommunikációs technológiák, hálózatok kutatását Magyarországon,
 • Közreműködni abban, hogy a hazai vállalatok bekapcsolódjanak az Európai Unió és más intézmények hasonló célú projektjeibe,
 • Támogatni a projektekben való eredményes részvételt.

Ennek érdekében:

 • Az EU bevált gyakorlatához hasonlóan támogatja a szerveződő kutatási projektek hazai- és külföldi résztvevőinek együttműködését. A nemzetközi hálózat tagjaként ellátja a Magyar Nemzeti Host feladatait és képviseli Magyarországot a National Host Forum-on,
 • Biztosítja az EU projektekben való részvételhez szükséges információkat, közvetíti a szakterület kutatási-fejlesztési projektjeihez alkalmazandó műszaki infrastruktúra és szolgáltatások igénybevételét, előkészíti az ehhez szükséges megállapodásokat a projektek résztvevői és a szolgáltatók között,
 • Szervezi, nyilvántartja a National Host rendszerhez kapcsolódó erőforrásokat, szolgáltatásokat, elősegíti hasznosításukat,
 • Szakértői és szervezői hátteret teremt az EU 5. Kutatási és Technológia Fejlesztési Keretprogramjához való hazai csatlakozás kezdeményezéseihez,
 • Támogatja a hazai kutatási és oktatási, valamint más közcélú kommunikációs hálózatokhoz kapcsolódó kutatási fejlesztési törekvéseket és a nemzetközi hálózatokba való integrálódást,
 • A fenti célok megvalósításának elősegítésére információs szolgáltatásokat alakít ki és működtet.

 Tagok, tagszervezetek

Az Egyesület rendes tagja lehet minden belföldi jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező társaság ha

 • céljai összhangban vannak az egyesületével,
 • a tagként belépni kívánó-, vagy képviselőként delegált személy megfelelő tapasztalattal rendelkezik a fejlett telekommunikációban és alkalmazásában,
 • elfogadja az alapszabályt
 • vállalja a megállapított éves tagsági díjat.

A tagok részt vehetnek az Egyesület tevékenységében, rendezvényein, határozatainak meghozatalában, igénybe vehetik szolgáltatásait. Az Egyesület alapvetően a tagdíjakból valósítja meg céljait

 A szervezet

Az egyesület legfőbb testülete a közgyűlés, amely a tagokból illetve képviselőikből áll. Minden tag egy szavazattal rendelkezik. A közgyűlés három évre választja meg az Elnökség öt tagját, a Főtitkárt, valamint az Ellenőrző Bizottság elnökét és két további tagját.

A közgyűlések között az Elnökség és a Főtitkár irányítja az Egyesületet. Az Elnökség tagjai közül választja az Elnököt egy évi időtartamra. A Közgyűlés és az Elnökség egyes szakmai feladatok ellátására munkabizottságokat hozhat létre. Ezekbe tagként felkérhetők kívülálló szakértők, szakemberek, magánszemélyek is.

 

 

Copyright © MNH 1999
Utolsó frissítés:01-01-18

<< Vissza 'Az Egyesületről' szekció tartalmához