<< Vissza "Az Egyesületrõl" szekció tartalmához

Elfogadva az Egyesület 2005. május 25-i Közgyűlésén!

 

 

A „Magyar Nemzeti Host” Egyesület
Alapszabálya

 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

A 4. §-ban meghatározott célok közös megvalósítása érdekében az alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezéseinek megfelelően a jelen alapszabályban foglalt feltételekkel egyesületet hoznak létre.

 

A társadalmi szervezet neve:

„Magyar Nemzeti Host” Egyesület

 

A társadalmi szervezet angol nyelvű elnevezése:

„National Host of Hungary” Society

 

1. Az Egyesület székhelye: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 17-19. I. emelet

2. Az Egyesület működési területe: Magyarország

3. Alapítás éve: 1998.

 

 

II. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE:

 

1. A „Magyar Nemzeti Host” Egyesület (a továbbiakban Egyesület) célja a fejlett informatikai és kommunikációs technológiák, hálózatok és szolgáltatások kutatásának és fejlesztésének magyarországi elősegítése, különösen az EU vonatkozó programjaiba, valamint ezen és hasonló célú más programok projektjeibe való magyar bekapcsolódás az egyesület, vagy az egyesület tagjai révén, továbbá az ezekben való eredményes részvétel támogatása.

2. A fenti célkitűzések megvalósulása érdekében az Egyesület a következő tevékenységeket végzi:

 • A hazai kutatói és oktatási, valamint más, az e-közigazgatás és infokommunikáció, elterjesztését szolgáló, valamint a közhasznú tudás és szórakoztatás céljaira multimédiás kommunikációs hálózatokhoz kapcsolódóan kutatás-fejlesztési tevékenységeket végez, az ilyen jellegű törekvéseket és a nemzetközi hálózatokba való integrálódást támogatja,
 • Az elektronikus hírközlés és az infokommunikáció területének fejlődése, elméleti és gyakorlati alkalmazása érdekében információs szolgáltatásokat alakít ki és működtet;
 • Szervező és szakértői segítséget nyújt az EU Kutatási és Technológiai Fejlesztési keretprogramjához való magyar csatlakozás támogatására,
 • Az EU K+F keretprogramjaiban a magyarországi kutatások együttműködésének támogatására a nemzetközi hálózat tagjaként ellátja a Magyar Nemzeti Host feladatait és képviseli Magyarországot a National Host Forum-on,
 • Az EU projektjeiben való részvételhez szükséges információkat biztosítja, továbbá szervezi és közvetíti a szakterületi K+F projektekhez a műszaki infrasruktúrákat és/vagy kapcsolódó szolgáltatásokat (az infrasruktúrát/szolgáltatást felajánló és a K+F projekt megvalósításához igénybe venni szándékozó felhasználó közötti megállapodások előkészítése útján),
 • Szervezi a National Host rendszerhez kapcsolódó szolgáltatásokat, támogatja a tagok által hasznosításra, vagy igénybevételre felajánlott erőforrások közreadását illetőleg közreműködik mindezek nyilvántartásában,
 • Az előbb felsoroltak megvalósítása érdekében az Egyesület, kiegészítő jelleggel, közhasznú tevékenysége elősegítése érdekében gazdasági tevékenységeket végezhet.

Az Egyesület nem folytathat közvetlen politikai tevékenységet, politikai pártoktól független, politikai pártoknak semmiféle támogatást nem nyújthat, azoktól támogatást nem fogadhat el.

 

 

III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA:

5. §

1. Az Egyesület tagjai az őket illető jogok és az őket terhelő kötelezettségek alapján mind rendes tagnak minősülnek. Az Egyesületnek pártoló vagy tiszteletbeli tagjai nincsenek.

2. Az Egyesület tagja lehet minden belföldi jogi személy illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság és egyéni vállalkozó. A tagság feltétele az Egyesület alapszabályának elfogadása, az erről szóló nyilatkozat aláírása és az éves tagdíj megfizetése. A tagság további feltétele, hogy a tagként belépni kívánó szervezet vagy személy célja összhangban legyen az Egyesület munkájával és céljával, valamint az, hogy a tagként belépni kívánó vagy képviselőként delegált személy megfelelő szintű szakmai tapasztalattal rendelkezzen a fejlett telekommunikáció, illetve annak alkalmazása területén).

 

A tagsági viszony keletkezése és megszűnése:

6. §

1. Az Egyesületbe való belépés illetve kilépés önkéntes.

2. Az Egyesületi tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, kizárással, törléssel szűnik meg.

3. A tagfelvétel kérdésében az Egyesület elnöksége határoz. A felvételt megtagadó határozat ellen, az Egyesület közgyűléséhez lehet fellebbezni, melyet a közgyűlés a soron következő ülésén tárgyalni köteles.

4. Az Egyesület tagjairól az Egyesület titkársága vezet nyilvántartást.

5. Az Egyesület tagjai évi rendes tagdíjat fizetnek, melynek mértékét a Közgyűlés évente határozza meg. A non profit tagok részére a Közgyűlés – az általános tagdíjmértékhez képest - tagdíjmérséklést állapíthat meg. Az éves tagdíjat az évközben csatlakozó tagok is teljes évre kötelesek megfizetni.

6. A tagdíjak esedékessége: minden év január 1-jével kezdődik. A befizetési határidő az adott év január 31-e. Évközben belépő rendes tagok esetén az adott évi tagdíj esedékessége a belépés napja, míg a megfizetés határideje a belépéstől számított 30 nap.

7. Az Egyesületből való kilépés írásbeli bejelentéssel, az Egyesület Elnökségéhez címezve történhet. A kilépés időpontjának a postai bélyegző dátumát kell tekinteni.

8. Törléssel szűnik meg a tagság a tag jogutód nélküli megszűnése esetén. Az Elnökség megszüntetheti a tagsági viszonyt, amennyiben a tag a tagdíj befizetési kötelezettségének az esedékes befizetési határidőt követő30 napon belül nem tesz eleget. A Törlési eljárást megelőzően a Főtitkár a tagszervezetet írásban - a lehetséges következmények ismertetésével – ajánlott küldeményként feladott értesítő levéllel értesíti.

9. Az Elnökség kizárhatja azt a tagot, akinek tevékenysége az egyesület céljaival ellentétes, vagy az Alapszabály rendelkezéseit egyéb módon sérti. A kizárt tag az elnökség határozata ellen a közgyűléshez fordulhat jogorvoslati kérelemmel.

 

 

IV. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:

7. §

A tagok jogai:

a. szavazati joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésén, határozatainak meghozatalában,

b. részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein,

c. választhat és választható az Egyesület szerveibe,

d. észrevételeket, javaslatokat tehet illetőleg véleményt nyilváníthat az Egyesület, valamint annak szerveinek működésével kapcsolatban,

e. ajánlásokat tehet az Egyesületet és szerveit érintő kérdések megtárgyalására,

f. jogosult az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni.

8. §

A tagok kötelezettségei:

a. az Egyesület eredményes működésének elősegítése, személyes és tevőleges közreműködés az Egyesület által kitűzött célok megvalósításában;

b. az Egyesület Alapszabályának és egyéb belső szabályainak valamint az Egyesület egyéb szervei által hozott határozatoknak a megtartása,

c. az Egyesület által meghatározott célkitűzések megvalósulásának elősegítése,

d. a tagdíj határidőre történő megfizetése,

e. a tag tudomására jutott üzleti titok megőrzése.

 

További anyagi hozzájárulás:

9. §

A tagok az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében a tagdíjon felül további anyagi forrást biztosíthatnak az Egyesület részére.

 

 

V. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE:

10. §

1. Az Egyesület testületi szervei:

a. Az Egyesület Közgyűlése,

b. Az Egyesület Elnöksége

 • Az Egyesület Ellenőrző Bizottsága

2. Főtitkár

3. Egyesület titkársága

4. Szakmai és munkaszervezetei


AZ EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE

 

A közgyűlés összetétele:

11. §

1. Az Egyesület legfőbb testületi szerve a közgyűlés, amely a tagok képviselőinek összességéből áll.

2. Az Egyesület közgyűlésén a tagok állandó vagy eseti meghatalmazással rendelkező meghatalmazottaik útján vesznek részt.

 

Szavazati jog a közgyűlésen:

12. §

1. A közgyűlésen minden tag egy szavazattal rendelkezik.

2. Minden tag köteles nyilatkozattételre illetőleg kötelezettségvállalásra feljogosított képviselőt (képviselőket) megnevezni és annak személyét az Egyesület ügyintéző szervének bejelenteni. Tagok a képviselő illetőleg képviselők személyét bármikor jogosultak megváltoztatni. A képviselők képviseleti jogukat hivatalos meghatalmazással igazolják.

A közgyűlésen kizárólag az a tag gyakorolhatja szavazati jogát, amely tag meghatalmazottja a közgyűlés megkezdése előtt képviseleti jogát okirattal igazolja.

 

A közgyűlés határozatképessége:

13. §

1. A közgyűlés akkor határozatképes, ha az összes szavazatszám legalább 2/3-ának képviselője jelen van.

2. Ha a közgyűlés az eredetileg kitűzött időponttól kezdve 2 órán belül nem válik határozatképessé, a közgyűlést el kell halasztani és 30 napon belül ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendben felvett kérdésekben a képviselt szavazatok számára való tekintet nélkül határozatképes.

 

A közgyűlés összehívása:

14. §

1. Az Egyesület közgyűlését az Elnökség hívja össze.

2. Az Egyesület közgyűlését szükség szerint, de legalább évente egyszer kell összehívni. A közgyűlés időpontját az Egyesület elnökségének legalább 15 nappal korábban meg kell állapítania és annak helyéről, időpontjáról, valamint a tervezett napirendről a tagokat értesíteni kell.

3. Közgyűlést kell összehívni, ha azt a szavazatszámok 1/3-ának birtokosai a napirend megjelölésével az Elnökségtől írásban kérik.

 

A közgyűlés napirendje:

15. §

1. A közgyűlés napirendjét az Egyesület elnöksége állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé.

2. A közgyűlés levezető elnöki tisztét az elnökség tagjai közül az Egyesület elnöke látja el.

 

A közgyűlés hatásköre:

16. §

1. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a. az alapszabály megállapítása és módosítása,

b. a szervezeti és működési szabályzat elfogadása,

c. a gazdálkodási szabályzat elfogadása,

d. az éves költségvetés elfogadása,

e. az Elnökség éves beszámolójának elfogadása,

f. az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, szétválasztásának valamint feloszlásának kimondása,

g. hatáskörébe tartozó tisztségviselők megválasztása és visszahívása,

h. a tagfelvételt megtagadó valamint a kizárás kérdésében hozott Elnökségi határozat elleni jogorvoslati kérelem elbírálása,

i. a hatáskörébe tartozó tisztségviselők díjazásának megállapítása,

j. mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe von.

 

A közgyűlés határozat hozatala:

17. §

1. A közgyűlés a határozatait nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel (50+1%) hozza, míg a d) és f) pontok tekintetében minősített többséggel (75%) határoz.. Szavazategyenlőség esetén a szavazást mindaddig meg kell ismételni, amíg az eredményt nem hoz.

2. A kizárás kérdésében az érintett fél nem szavazhat.

3. A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a 18.§ 1) bekezdésében meghatározott tisztségviselők megválasztásáról, illetve bármely kérdésben, ha azt a szavazásra jogosult jelenlevő képviselők legalább 1/3-a indítványozza.

4. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a meghozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyv vezetője valamint a közgyűlés elején megválasztott két hitelesítő személy írja alá.

5. A Egyesület közgyűlése nyilvános. A nyilvánosság kizárásról a közgyűlés többségi határozattal dönthet.

 

A tisztségviselők megválasztása:

18. §

1. A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők:

 • az Egyesület elnökségének 5 tagja,
 • az Egyesület főtitkára

c. az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai.

2. Az Egyesület az 1) bekezdésben felsorolt tisztségviselőit a közgyűlés 3 évre választja.

3. A tisztségviselőket megválasztó közgyűlés előtt az Egyesület elnöksége minimum 2 tagú jelölő bizottságot kér fel, és megnevezi annak elnökét.

4. A jelölő bizottság az 1) bekezdésben meghatározott tisztségviselőkre vonatkozó javaslatát a jelölő bizottság elnöke jelölőlistán terjeszti a közgyűlés elé. A közgyűlés szavazásra jogosult tagjai más személyeket is javasolhatnak jelölő listára vételre a jelenlévő rendes tagok illetve képviselőik közül. Ezt követően az Elnök indítványára a közgyűlés többségi nyílt szavazással 2 tagú szavazatszedő bizottságot választ, melynek tagjai nem lehetnek azok a személyek, akik a jelölő listán szerepelnek, vagy a jelölő bizottság szavazatszedő bizottsággá alakul..

5. A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik.

6. Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a leadott érvényes szavazatok több mint 50%-át megszerezte. Több jelölt esetén, ha az első választási fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a megválasztásához szükséges szavazatott, újabb választási fordulót kell tartani, ahol már csak a két legtöbb szavazatot kapott jelölt vesz részt. A szavazás eredményét a szavazatszedő bizottság Elnöke terjeszti a közgyűlés elé.

 

A tisztségviselők megbízatásának megszűnése:

19. §

1. A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők megbízatása megszűnik:

a. a mandátum lejártával,

b. lemondással,

c. visszahívással,

d. elhalálozással.

2. A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők visszahívását a rendes tagok 1/3-a írásban indítványozhatja. Az indítványt az Elnökhöz kell benyújtani, aki a rendkívüli közgyűlésre vonatkozó szabályok szerint közgyűlést hív össze, amely dönt a visszahívásról.

3. A visszahívásra egyebekben a tisztségviselők megválasztására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 

Az Egyesület rendkívüli közgyűlése:

20. §

1. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:

a. az Egyesület elnökségének többségi határozata alapján,

b. a rendes tagok 1/3-a által írásban történt kérésére,

c. az Ellenőrző Bizottság létszámának kiválás miatti felére csökkenése esetén.

2. A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 30 napon belül össze kell hívni.

3. A rendkívüli közgyűlésre egyebekben az Egyesület rendes közgyűlésére vonatkozó szabályok érvényesek.

 

AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE:

 

Az Elnökség hatásköre:

21. §

1. Az Egyesület tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban az Elnökség irányítja. Az Elnökség az Egyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat, amelyek az alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

2. Az Elnökség feladatai és hatáskörei:

a. az Egyesület rendes és rendkívüli közgyűléseinek összehívása,

b. az Egyesület törvényes és alapszabályszerű működése feltételeinek biztosítása és felügyelete,

c. az Egyesület szervezeti és működési szabályzat tervezetének valamint gazdálkodási szabályzat tervezetének elkészítése és a Közgyűlés elé terjesztése,

d. az Egyesület éves költségvetés tervezetének valamint ennek végrehajtásáról szóló beszámolás elkészítése és Közgyűlés elé terjesztése,

e. tagfelvételi kérelmek elbírálása, döntés a tag kizárása kérdésében,

f. az Egyesület alkalmazottai díjazásának megállapítása az elfogadott költségvetés keretei között.

 

Az Elnökség tagjai:

22. §

1. Az Elnökség létszáma 5 fő. Az Elnökség tagjai sorából – az operatívan végezhető feladatok ellátása céljából - elnököt választ.

2. Az Elnökség tagjainak (ideértve a tagok közül választott elnököt is) jogai és kötelezettségei:

a. az Elnökségi üléseken és az Elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel,

b. észrevételek, javaslatok tétele az Egyesület működésével kapcsolatban, c. javaslattétel rendkívüli közgyűlés illetve Elnökségi ülés összehívására,

d. a közgyűlési illetőleg Elnökségi határozatok végrehajtásának felügyelete.

3. Az Elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.

4. Az Elnökség tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek.

 

Az Elnökség működése:

23. §

1. Az Elnökség maga állapítja meg munkatervét és ügyrendjét.

2. Az Elnökség az ügyrendjében meghatározott időszakonként, de legalább 3 havonként - előre meghirdetett napirenddel - ülésezik.

3. Az Elnökség ülései nem nyilvánosak, de azokon az Elnökség tagjain kívül előzetesen bejelentkezett tagok és az Elnök által meghívottak jelen lehetnek.

4. Az Elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni az Egyesület főtitkárát és az Ellenőrző Bizottság elnökét.

5. Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell felvenni, mely a tagság számára bármikor hozzáférhető.

24. §

1. Az Elnökség ülését az Elnök hívja össze.

2. Az Elnökség akkor határozatképes ha legalább 3 tag jelen van.

25. §

1. Az Elnökség határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

2. Az Elnökség titkos szavazással dönt a hatáskörébe utalt tisztségviselők választásakor, illetve ha az Elnökség bármely tagja ezt kéri.

 

Az Egyesület elnöke:

26. §

1. Az Egyesület elnökét az Elnökség tagjai választják meg maguk közül, egy éves időtartamra.

2. Az Elnök feladatai és hatásköre:

a. az Elnökség üléseinek összehívása és vezetése, az elnökségi határozatok előkészítése,

b. az alapszabály és egyéb – jogszabályban meghatározott - szabályzatok tervezetének előterjesztése,

a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásának ellenőrzése,

 • az Egyesület főtitkára felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,
 • az Egyesület képviselete,

e. aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása egy elnökségi taggal vagy a főtitkárral közösen.

3. Az Elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az Elnökség erre felkért tagja helyettesíti.

4. Az Elnök tisztségében újraválasztható.

 

Az Egyesület főtitkára:

27. §

1. A főtitkárt a közgyűlés választja meg, felette a munkáltatói jogokat az Egyesület elnöke gyakorolja

2. A főtitkár feladata

a. a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtása,

b. a Közgyűlés és az Elnökség munkájának támogatása,

c. az Egyesület céljait megvalósító tevékenység irányítása, megvalósítása,

d. az Egyesület szakmai és munkaszervezetei munkájának koordinálása és támogatása,

e. az Egyesület önálló képviselete, f. az ügyintézői szervezet – titkárság – munkájának irányítása,

g. az Egyesület beszámolóinak előkészítése,

h. az ügyintéző szervezet tagjai feletti munkáltatói jogok gyakorlása,

i. kötelezettségek vállalása, szerződések kötése, továbbá eseti 1 millió forint összeghatárig az aláírási és utalványozási jogkör önálló gyakorlása. E feletti értékek esetében az aláírási és utalványozási jogkört egy elnökségi taggal közösen gyakorolhatja.

3. A főtitkár munkájának támogatása az Egyesület Titkárságának feladata. A Titkárság vezeti az Egyesületi nyilvántartásokat, intézi a szakértői megbízásokat, dokumentációs és publikációs tevékenységet. A Titkárság felelős az Egyesület rendezvényeiért.

 

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

 

28. §

1. A közgyűlés az Egyesület gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére Ellenőrző Bizottságot választ. Az Ellenőrző Bizottság 1 Elnökből és 2 tagból áll.

2. Az Ellenőrző Bizottság tagjai a Egyesületben más tisztséget nem viselhetnek. Az Ellenőrző Bizottság tagjai nem lehetnek egymás vagy más választott tisztségviselő hozzátartozói.

3. Az Ellenőrző Bizottság tevékenységét az Ellenőrző Bizottság elnöke irányítja.

4. Az Ellenőrző Bizottság feladatai:

a. az Egyesület vagyonkezelésének vizsgálata,

b. a vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése,

c. a tagdíjak és a hozzájárulások megfizetésének ellenőrzése,

d. az éves mérleg felülvizsgálata,

e. a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése.

5. Az Ellenőrző Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak az Egyesület tevékenységével kapcsolatos bármely iratba betekinteni.

6. Az Ellenőrző Bizottság ellenőrzési tevékenysége során tapasztalatairól tájékoztatja az Egyesület Elnökséget és amennyiben bármikor szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít meg, felhívja ennek megszüntetésére a figyelmet.

7. Az Ellenőrző Bizottság tevékenységéről a bizottság Elnöke az Egyesület közgyűlésen köteles beszámolni.

8. Az Ellenőrző Bizottság működési rendjére az elnökség működésének szabályai az irányadóak.

 

 

VI. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA:

29. §

1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

2. Az Egyesület működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:

a. tagsági díjak,

b. magán és jogi személyek támogatásai,

c. az Egyesület alaptevékenysége keretében tartott rendezvények bevételei,

d. az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységéből származóbevételek,

e. pályázatokon elnyert támogatások.

Az Egyesület vagyona:

 • készpénz (bankbetét, folyószámlán levő összeg)
 • készpénzre szóló követelés
 • értékpapír
 • ingatlan és ingó vagyon

Az Egyesület önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel.

Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért - a befizetett tagdíjon és hozzájáruláson túl - saját vagyonukkal nem felelnek, de a hatáskörük túllépésével keletkezett károkért teljes erkölcsi és anyagi felelősséggel tartoznak.

Az Egyesület gazdálkodásának részletes szabályait az Egyesület gazdálkodási szabályzatában kell meghatározni, amelyet az Egyesület Elnöksége fogad el.

3. Az Egyesület tisztségviselői célszerűen felmerült költségeik fedezésére költségtérítésben és egyes a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott tisztségviselők tiszteletdíjban részesülnek. A tisztségviselők tiszteletdíjának mértékét a Közgyűlés évente állapítja meg.

 

 

VII. AZ EGYESÜLET SZAKMAI ÉS MUNKASZERVEZETE:

30. §

Az Egyesület szakmai és munkaszervezeteket hoz létre, amelyek feladatát, működését és beszámoltatását a szervezeti és működési szabályzat határozza meg.

 

 

VIII. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE:

31. §

Az Egyesület megszűnik ha:

 • a közgyűlés 2/3-os többséggel az egyesület feloszlását kimondó határozatot hoz,
 • más társadalmi szervezettel egyesül,
 • arra jogosult szerv megszűnését megállapítja,
 • a bíróság feloszlatja.

Az Egyesület megszűnése esetén, a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonának felhasználásáról az Egyesület közgyűlése rendelkezik.

 

 

IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

32. §

A Felek kötelesek az Egyesület fennállásának ideje alatt magatartásukkal és cselekedeteikkel az Egyesület céljának megvalósítását elősegíteni.

A Felek az Európai Unió K+F programjaiban történő hatékony közreműködés érdekében információkat nyújtanak egymás részére, de egyik fél sem köteles olyan információt hozzáférhetővé tenni, amely információ hozzáférhetővé tétele jogos üzleti érdekeit sérti.

A tagok kötelezettséget vállalnak arra is, hogy a tudomásukra jutott üzleti titkokat és információkat csak az Egyesület céljának megvalósítása érdekében használják fel és az üzleti titok felhasználására nézve kötelesek a másik tag hozzájárulását, illetve beleegyezését kérni. A hozzájárulás, illetve a beleegyezés kérésének elmaradása esetén az ebből fakadó kár azt a tagot terheli, akinek kötelessége lett volna az üzleti titok felhasználása esetén a hozzájárulás, illetve a beleegyezés kikérése.

A tagok a tudomásukra jutott üzleti titkokat idegenek előtt nem fedik fel, csak az Egyesület működése érdekében használják fel. A titoktartási kötelezettség a feleket az Egyesület fennállása alatt, illetve tagságuk ideje alatt, továbbá a tagság vagy a Magyar Nemzeti Host szervezetének megszűnését követő 5 évig terheli.

A tagok infokommunikációs hálózatainak összekapcsolásából diszkriminatív elvek alapján senkit sem lehet kizárni illetve háttérbe szorítani.

 


X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:

33. §

Az Egyesület tagjai kötelezik magukat arra, hogy az Egyesületben folytatott tevékenységgel összefüggésben egymás között illetve az Egyesület szervezetével szemben keletkezett vitás ügyekben mindaddig nem fordulnak bírósághoz vagy egyéb hatóságokhoz, amíg a vitás ügyben az Egyesület Elnöksége állást nem foglalt.

34. §

Az Egyesület alapszabályában illetőleg egyéb szabályaiban az Egyesületre vonatkozó nem szabályozott kérdésekben az Egyesület elnöksége jogosult állást foglalni. Az Elnökség állásfoglalása ilyenkor az Egyesület valamennyi tagjára nézve kötelező, de ellene a következő Közgyűlés alkalmával jogorvoslatra van lehetőség.

 

 

Budapest, 2005. május 25.

 

Copyright © MNH 2006
Utolsó frissítés: 2006-02-18

<< Vissza "Az Egyesületrõl" szekció tartalmához