<< Vissza "Az Egyesületrõl" szekció tartalmához

Elfogadva az Egyesület 2005. május 25-i Közgyűlésén!

 

 

A „Magyar Nemzeti Host” Egyesület
Szervezeti és Muködési Szabályzata

 

 

Általános rendelkezések

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozott és a Fővárosi Bíróságon 1998. december 12-én 60973/98. lajstromszám alatt bejegyzett civil szervezet - a Magyar Nemzeti Host Egyesület (1052 Budapest Petőfi Sándor u. 17-19) – elfogadott és az aktuális módosításokkal kiegészített Alapszabályára épülő szabályozás, mely az Egyesület működéséhez szükséges kiegészítő jellegű eljárásokat és elveket rögzíti.

 

Az Egyesület szervezetének tagjaira vonatkozó rendelkezések

Az Egyesület szervezetének tagjai (Elnökség, Főtitkár, Ellenőrző Bizottság, Titkárság, szakmai és munkaszervezeteiben dolgozók) megbízatásuk alatt nem folytathatnak olyan tevékenységet, mely az Egyesület tevékenységének sikerét, jó hírnevét vagy céljainak elérését veszélyeztetné.

 

Az Egyesület szakmai és munkaszervezetével kapcsolatos rendelkezések

Az Egyesület Közgyűlése és Elnöksége egyes feladatok elsősorban pályázatok előkészítésére, vagy a vállalkozási feladatok menedzselésére, munkabizottságokat (operatív projektcsoportokat) hozhat létre. A Bizottság vezetőjének személyét és a bizottság létszámát a feladat mértékétől és súlyától függően mindenkor a létrehozó testület határozza meg.

A munkabizottságokba tagként felkérhető az Egyesületen kívül álló szakértő, szakember, vagy magánszemély is.

A bizottságok (tagjai) részére adott megbízásnak rendelkeznie kell arról, hogy a felkért bizottsági tag (szakértő) milyen feladatra, milyen terjedelemben és milyen (pénzügyi) feltételekkel vállalja a feladatot. A díjazás mértékét - a költségvetési kereteken belül - az Elnökség állapítja meg. A bizottsági tag (szakértő) megbízatásáról szóló iratnak tartalmaznia kell az ő nyilatkozatát, miszerint a megbízást elvállalja.

 

Az Egyesület tevékenységeivel kapcsolatos kompetencia kérdések

Az alábbi táblázatban nevesített tevékenységek az Egyesület működésével kapcsolatos meghatározó területeket fedik le. Egyéb kérdésekben az Egyesület Alapszabályában foglalt elvekből levezethető eljárásokat kell alkalmazni.

Az Egyesület testületei és vezető tisztségviselői az alábbi kompetencia mátrix előírásainak megfelelő hatáskörökkel rendelkeznek:

 

Tervezés
(éves)

Kivitelezés
Adminisztratív

Kivitelezés
Szakmai

Média kapcsolatok, PR

 

 

 

 

 

Közgyűlés

D

¾

¾

¾

Ellenőrző
Bizottság

Ő

Ő

Ő

Ő

Elnökség

E

V

E, D

E, D

Elnök

E

V

E

E, D, V

Főtitkár

E

D*, V

E, D*, V

E, D, V

Munkabizottságvezetők

J

¾

J, V, D
Saj. Tev-re vonatkozóan

E, D, V
Saj. Tev-re vonatkozóan

Tagok

J

¾

J

J

Jelmagyarázat
D -      Döntés
D*-     Döntés (az Iroda működtetésével kapcsolatban)
E -       Előkészítés
V -      Végrehajtás
Ő -      Ellenőrzés
J -        Javaslattétel
¾ -     Nem vesz részt
Saj. Tev-re vonatkozóan - Saját tevékenységére vonatkozóan

 

Tervezés

A tervezés a tevékenységek meghatározásának definíciós szakaszát, valamint a rendelkezésre álló pénzeszközök hozzárendelésével ezen nevesített tevékenységek stratégia értékelését jelenti.

A tagszervezetek és munkabizottságok vezetőinek javaslatai alapján, az Egyesület középtávú munkaprogramjaival (stratégiai és éves terv) valamint a pénzügyi tervével kapcsolatban az Elnökség, az Elnök és a Főtitkár döntési javaslatot készít elő, melyet a Közgyűlés hagy jóvá. Az egész folyamatot az Ellenőrző Bizottság felügyeli.

 

Kivitelezés

A kivitelezés az elfogadott terv alapján a feladatok tényleges megvalósítását, az Egyesület cél szerinti működtetését jelenti. Az egész folyamatot az Ellenőrző Bizottság felügyeli.

Az adminisztratív kivitelezés a pénzügyi műveletek végrehajtásának, a szerződések megkötésének és teljesítés igazolásának, az utalványozásnak, valamint a bankszámla feletti rendelkezés eljárásainak összességét jelenti.

A pénzügyi eljárásokban valamennyi kötelezettségvállalás, csak az elfogadott költségvetési keretszámokon belül, a rendelkezésre álló összeg erejéig engedélyezett. Az adminisztratív kivitelezési eljárások az Elnökség, az Elnök és a Főtitkár között oszlanak meg az alábbiak szerint:

Szerződések megkötésére és azok teljesítés igazolására az Elnök és a Főtitkár jogosultak.

Utalványozási jog azt a jogosultságot jelenti, amelynek megfelelően az erre feljogosított személy igazolja a könyvelés számára valamely kifizetés jogosságát.

Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az Egyesület számláját kezelő bankhoz bejelentett, aláírási joggal felruházott személyek (az elnökség tagjai, valamint a Főtitkár) jogosultak.

 • Korlátozás (összeghatár) nélküli utalványozásra valamint a kapcsolatos bankszámla feletti rendelkezéshez elsőhelyi aláíróként az Egyesület Elnöke vagy Főtitkára valamint másodhelyi aláíróként egy másik elnökségi tag együttesen jogosult.

 

 • Korlátozott mértékű 1 millió forint eseti összegű valamint az Iroda működtetésével kapcsolatos költségek utalványozására és az ezzel összefüggő bankszámla feletti rendelkezésre az Egyesület Főtitkára egy személyben jogosult.

A szakmai kivitelezés a feladatokhoz kapcsolódó szakértői tevékenységről való döntést (teljesítést végző résztvevők kiválasztása), valamint a részfolyamatokban való szakmai döntési és kivitelezési eljárásokat jelenti.

 • A szakmai tevékenységekkel kapcsolatban a Tagok és Munkabizottság-vezetők javaslatai alapján, az Egyesület Főtitkára, illetve Elnöke és Elnöksége döntési javaslatot készít elő.
 • A javaslatok alapján az Elnökség dönt a feladatnak az Alapszabály és az éves terv, illetve az éves költségvetés értelmében meghatározott jellegétől és jelentőségétől függően.
 • A szervezet napi működtetésével kapcsolatos kérdésekben a javaslatokat közvetlenül a Főtitkár hagyja jóvá.
 • A tevékenységek kivitelezése a Munkabizottságok illetve az Egyesület Titkárságának a feladata.
 • Az Egyesület tevékenységével kapcsolatos lényeges ügyekben készült írásos anyagok terjesztése az Egyesület Titkárságának a feladata.

 

Média kapcsolatok, PR

Az Egyesület alapvető érdeke, hogy tevékenységéről kedvező kép alakuljon ki a médián keresztül a széles közvéleményben. Ennek elősegítésében számít valamennyi tagszervezete és munkatársa segítségére. Annak érdekében, hogy a médiában helyes és egységes kép alakulhasson ki az Egyesület tevékenységéről, általános elvként a közgyűlés rögzíti, hogy minden tisztviselő csak arról a tevékenységi szintről jogosult nyilatkozni, melyre teljes rálátással rendelkezik. Ennek megfelelően:

 • A tagszervezetek az Egyesületben végzett munkájuk megjelenítésével kapcsolatban javaslattal élhetnek az Elnökség, vagy a Főtitkár felé.
 • A munkabizottságok vezetői a munkabizottságban végzett munkájukról nyilatkozhatnak.
 • Általános esetben a média kapcsolatokat a Főtitkár, Elnök, Elnökség készíti elő.
 • Elnökségi jóváhagyás nélkül önállóan az Egyesület tevékenységéről az Elnök és a Főtitkár nyilatkozhat.

 

Az egyesület tevékenységével kapcsolatos költségtérítések

Az Egyesület Elnökségének tagjai az Egyesülethez kötődő tevékenységük ellátásával kapcsolatban felmerülő apró kiadásaikkal kapcsolatban (pl. közlekedés, kommunikáció, vendéglátás, szokásos mértékű ajándékok stb.) benyújtott számla alapján, a költségvetésben elfogadott kereteken belül, költségtérítésére jogosultak.

Az Egyesület Titkárságának dolgozói közlekedési és az SZJA által adómentesen adható költségtérítésre jogosultak.

 

Az Egyesület törvényességi felügyeletével kapcsolatos kérdések

Az Egyesület, mint társadalmi szervezet felett az Ügyészség látja el a törvényességi felügyeletet.

Az Egyesület tagjai és alkalmazottai kötelesek az Egyesület működésének minden általuk észlelt olyan hiányosságát, vagy esetlegesen törvénytelen voltát, mely véleményük szerint a törvényességi felügyelet körébe tartozhat, észlelésüket követően azonnal az Ellenőrző Bizottságnak jelezni. Az Ellenőrző Bizottság a felmerült észrevételekről köteles az Elnökséget tájékoztatni. Törvényességi felügyeleti intézkedés - a bejelentő részéről - csak azt követően kezdeményezhető, hogy a problémát a közgyűlés megtárgyalta.

 

Hatályba léptető rendelkezések

Jelen módosított Szervezeti és Működési Szabályzat a 2005. május 25-i Közgyűlés általi elfogadásával egyidejűleg lép hatályba.

 

 

Budapest, 2005. május 25.

 

Copyright © MNH 2006
Utolsó frissítés: 2006-02-18

<< Vissza "Az Egyesületrõl" szekció tartalmához